Complex Systems in Sport Research Group - Emerging group 2014 SGR 975

 

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]-Topic/Tema/Tema:  Complexity and metabolic risk / Complexitat i risc metabòlic / Complejidad y riesgo metabólico

Projects/Projectes/Proyectos:

Summary: The most prevalent diseases of developed societies are strongly linked with unhealthy lifestyles, such as smoking, unhealthy eating, low physical activity and stress. The management of these diseases/conditions imposes a challenge to the society because their represent complex problems with numerous determinants and connexions between them. The studies we are carrying on in this area aim to ideate and analyse from the perspective of the complexity the effects of two interventions for the promotion of a healthy lifestyle (physical activity, sedentary behaviour and nutrition) in individuals with metabolic risks factors/diseases. Interventions are implemented in the Primary Care setting. One intervention programs (Project A) focusses on the management of childhood obesity, while the other (project B) is addressed to sedentary adults with one or more metabolic risk factors.

Resum: Les malalties no transmissibles més prevalents de les societats desenvolupades estan estretament associades a l’estil de vida, en particular al consum de tabac, els hàbits d’alimentació poc saludables, la inactivitat física i l’estrès. El tractament d’aquestes malalties suposa un repte molt important per a la societat ja que són problemes complexos amb nombrosos determinants i interconnexions entre ells. La finalitat dels estudis que el grup desenvolupa en aquesta àrea es dissenyar i analitzar des de la perspectiva de la complexitat els efectes de dues intervencions per a la promoció dels hàbits saludables (activitat física, conductes sedentàries, alimentació) per a persones amb risc/patologia metabòlica. Les intervencions s’han implementat en l’àmbit de l’Atenció Primària. Un dels programes (Projecte A) està orientat al tractament de la obesitat infantil, mentre que l’altre (Projecte B) s’adreça a adults sedentaris i amb un o més factors de risc metabòlic.

Resumen: Las enfermedades no transmisibles más prevalentes de las sociedades desarrolladas están estrechamente asociadas al estilo de vida, en particular al tabaquismo, los hábitos alimentarios poco saludables, a la inactividad i al estrés. El tratamiento de estas enfermedades supone un reto muy importante para la sociedad puesto que son problemas complejos con numerosos determinantes y múltiples conexiones entre ellos. Los estudios que el grupo desarrolla en esta área tienen como finalidad diseñar y analizar des de la perspectiva de la complejidad los efectos de dos intervenciones para la promoción de los hábitos saludables (actividad física, conductas sedentarias, alimentación) dirigidas personas con riesgo/patología metabólica. Las intervenciones se realizan en el ámbito de la Atención Primaria. Uno de los programas (Proyecto A) está orientado al tratamiento de la obesidad infantil, mientras que el otro (Proyecto B) se dirige a adultos sedentarios con uno o más factores de riesgo metabólico.

 

Projecte A

Title/Títol/Título

 • Evaluation of a family intervention programme for the treatment of overweight and obese: a randomized clinical trial
 • Avaluació d’un programa d’intervenció familiar en una població infantil amb sobrepès/obesitat: assaig clínic aleatori controlat
 • Evaluación de un programa de intervención familiar en población infantil con sobrepeso u obesidad: ensayo clínico aleatorio controlado

Specific purposes

 1. Analyse
  1. The dynamic fluctuations of free-living movement across a week in overweight/obese children.
  2. The dynamic fluctuations of motor behaviour during exercise sessions in overweight/obese children.

Objectius específics

 1. Analitzar
  1. Les fluctuacions dinàmiques del moviment al llarg d’una setmana en infants amb sobrepès/obesitat.
  2. Les fluctuacions dinàmiques del moviment en les sessions d’exercici físic supervisat en infants amb obesitat.

Objetivos específicos

 1. Analizar
  1. Las fluctuaciones dinámicas del movimiento a lo largo de una semana en infantes con sobrepeso/obesidad.
  2. Las fluctuaciones dinámicas del movimiento en las sesiones de ejercicio físico supervisado en infantes con sobrepeso/obesidad.

Main researcher/ Investigador principal:

Conxita Teixidó / Assumpta Ensenyat

Funded by / Financiat per / Financiado por:

Instituto de Salud Carlos III FIS (PI12/02220)

INEFC-AGAUR (INEFCCP- 2011/ INEFCP-2012/INEFCP-2013)

Institutions / Institucions / Instituciones:

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Fundació Jordi Gol-Pirineus, Institut Català de la Salud (ICS).

Duration / Durada / Duración:

2011 – 2016

Participants  /  Participantes: 

Intervention: Noemi Serra-Paya, Jordi Real, Iván Castro-Viñuales, Amalia Zapata, Gisela Galindo, Eduard Solé-Mir, Jordi Bosch-Muñoz, José Maria Mur.

Study protocol/Protocol de l’estudi/Protocolo del estudio:

Serra-Paya N, Ensenyat A, Real J et al. Evaluation of a family intervention programme for the treatment of overweight and obese children (Nereu Programme): a randomized clinical trial study protocol. BMC Public Health 2013;13:1000.

 

Projecte B

Title/Títol/Título

 • Effectiveness of a supervised physical exercise and assessment for the reduction of sedentary lifestyle programme in the management of the metabolic risk in low-active adults: a randomized controlled trial. /
 • Eficàcia de l’exercici físic guiat i l’assessorament per a la reducció del sedentarisme en el maneig del risc metabòlic en adults poc actius: assaig clínic aleatori controlat.
 • Eficacia del ejercicio físico guiado y asesoramiento para la reducción del sedentarismo en el manejo del riesgo metabólico en adultos poco activos: ensayo clínico aleatorio controlado.

Specific purposes

 1. Design the intervention considering the principles of the complexity and the active participation of the participants.
 2. Analyse from a dynamic and non-lineal perspective the effects of the intervention on:
  1. The plasma lipidoma and metaboloma and to study their relationship with the systemic inflammation in adults with metabolic risk factors.
  2. The dynamic adaptation to maximal progressive testing.
  3. The dynamic fluctuations of free-living movement across a week.

Objectius específics

 1. Dissenyar la intervenció tenint en consideració els principis de la complexitat i amb la participació activa dels participants.
 2. Analitzar des d’una perspectiva dinàmica els efectes de la intervenció en:
  1. El lipidoma i metaboloma plasmàtics i estudiar quina relació pot tenir amb la inflamació sistèmica en població adulta amb risc metabòlic.
  2. La dinàmica de les adaptacions a l’esforç en una prova progressiva màxima.
  3. Les fluctuacions dinàmiques del moviment al llarg d’una setmana.

Objetivos específicos

 1. Diseñar la intervención considerando los principios de la complejidad i la participación activa de los participantes.
 2. Analizar des una perspectiva dinámica los efectos de la intervención en:
  1. El lipidoma y metaboloma plasmáticos y estudiar su relación con la inflamación sistémica en población adulta con riesgo metabólico.
  2. La dinámica de las adaptaciones al esfuerzo en una prueba de progresiva y máxima.
  3. Las fluctuacions dinámicas del movimiento habitual a lo largo de una semana

Main researcher/ Investigador principal:

Assumpta Ensenyat

Financed by / Financiat per / Financiado por:

INEFC-AGAUR (INEFCCP- 2015)

Institutions / Institucions / Instituciones:

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Fundació Jordi Gol-Pirineus, Institut Català de la Salud (ICS), Departament de Medicina Experimental (MEX)-Universitat de Lleida.

Duration / Durada / Duración:

2015 – 2018

Participants  /  Participantes: 

Gemma Espigares, Agnė Slapšinskaitė, Marta Miret, Juan Ramón Marsal, Gisela Galindo, Susana Sarriegui, José Serrano, Rosa Rodríguez, Alfonso Blanco, Noemi Serra-Payà, Xènia Simfreu.

-Topic/Tema: Cardiorespiratory coordination

Project/Projecte/Proyecto: Cardiorespiratory coordination. Effects of exhausting exercise and training/ Coordinació cardio-respiratòria. Efectes de l’exercici extenuant i l’entrenament / Coordinación cardio-respiratoria. Efectos del ejercicio extenuante y del entrenamiento

Main researcher/ Investigador principal: Natàlia Balagué

Financed by / Financiat per / Financiado por:

Institutions / Institucons / Insttuciones: INEFC-University of Barcelona, University of Barcelona, Ss. Cyril and Methodius University

Duration / Durada / Duración: 2014 – 2016

Participants / Participantes: Robert Hristovski, Sergi Garcia, Josep Lluis Ventura, Casimiro Javierre, Daniel Aragonés

 Summary: Cardiorespiratory exercise testing measures metabolic, cardiovascular, and pulmonary responses to exercise, however, it provides little information about the coordinated activity of these subsystems. We propose a principal component approach to reduce the dimensionality of the physiological response to exercise and represent it through few coordination variables or principal components (PCs). The objective of the project is to study the sensitivity of PC1 as coordinative variable for testing health and fitness status, and improve the interpretation of cardiorespiratory exercise testing.

Resum: Les proves d’esforç cardio-respiratories valoren les respostes dels sistemes metabòlic, cardiovascular i pulmonar però ofereixen poca informació sobre l’activitat coordinada d’aquests subsistemes. Es proposa un enfocament basat en l’anàlisi de components principals per reduir les dimensions de la resposta fisiològica a l’esforç i representarla mitjançant variables coordinatives o components principals (PCs). L’objectiu del projecte és estudiar la sensibilitat del PC1 com variable coordinativa per testar l’estat de salut i forma física i millorar la interpretació de les proves d’esforç cardio-respiratòries.

Resumen: Las pruebas de esfuerzo cardio-respiratorias valoran las respuestas de los sistemas metabólico, cardiovascular y pulmonar pero proporcionan poca información acerca de la actividad coordinada de estos subsistemas. Proponemos un enfoque basado en el análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad de la respuesta fisiológica al esfuerzo y representarla a través de variables coordinativas o componentes principales (PCs). El objetivo del proyecto es estudiar la sensibilidad del PC1 como variable coordinativa para testar el estado de salud y forma física, y mejorar la interpretación de las pruebas de esfuerzo cardio-respiratorias.

Papers:

Balagué, N., González, J., Javierre, C., Niño, O., Alamo, J., Aragonés, D., Ventura, J.L. (2016). Cardiorespiratory coordination after training and detraining. Principal component analysis approach. Frontiers in Physiology, 7, 35.

Garcia, S., Javierre, C., Hristovski, R., Ventura, J.L., Balagué, N. Post-exhaustion Impairs Cardiorespiratory Coordination in Healthy Adults (submitted)

 Presentations:

Balagué, N., Hristovski, R., González, J., Javierre, C., Ventura, J.L. (2014). Complex adaptive systems and cardiorespiratory functional evaluation. Effects of different types of training and detraining. International conference “Move for Health” abtract book. Kaunas University of Technology Pub. House “Technologija” ISBN 978-9955-15-373-3

Garcia, S. Javierre, C.Hristovski, R.Ventura, J.L.Balagué, N. (2017). Oral communication: Acute fatigue impairs cardiorespiratory coordination in healthy adults. 22nd Congress of the ECCSS, Ruhr, Germany.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to toolbar