Skip to toolbar

Performance

-Topic/Tema: Psychobiology of exercise

Project/Projecte/Proyecto: Psychobiological model of exercise-induced fatigue. Nonlinear dynamic perspective / Model psicobiològic dinàmic i no lineal de la fatiga induïda per l’exercici / Modelo psicobiológico dinámico y no lineal de la fatiga inducida por el ejercicio

Main researcher/ Investigador principal: Natàlia Balagué

Financed by / Financiat per / Financiado por: INEFC-AGAUR

Institutions / Institucons / Insttuciones: INEFC-University of Barcelona, INEFC-University of Lleida, Ss. Cyril and Methodius University

Duration / Durada / Duración: 2013 – 2016

Participants / Participantes: Robert Hristovski, Carlota Torrents, Pablo Vázquez, Sergi Garcia, Agnė Slapšinskaitė, Cecilia Aguirre, Daniel Aragonés, Selen Razon, Gershon Tenenbaum

 Summary: Endurance performance involves both psychological and physiological processes, but it is far from clear how they interact during different types of effort and how they determine the exhaustion point. Despite the amount of relevant research, reductionist approaches have failed to identify a specific site or process responsible for the fatigue-induced termination point in endurance exercises. As endurance depends on the interaction between vast number of system’s components distributed at many levels, it is impossible to systematically deduce the macroscopic action behaviour from bioichemical microscopic processes. Thus, our aim is to study endurance at macroscopic action level through the variables that best capture the dynamic of interactions between micro and meso-components: the order parameters or collective variables.

Resum: El rendiment en resistència implica tant processos psicològics como fisiològics, pero no està gens clar com interactúen entre ells durant diferents tipus d‘esforç i com determinen l‘esgotament i la fallada. Malgrat la quantitat i qualitat dels estudis d‘investigació, els enfocaments reduccionistes no han pogut identificar llocs o processos responsables del punt de terminació induit per la fatiga en exercicis de resistència. Com la resistència depen de la interacció entre una gran quantitat de components sistèmics distribuits a molts nivells, és imposible deduir el comportament macroscòpic (acció) dels processos bioquímics microscòpics. Per això, el nostre objectiu és estudiar la resistencia a nivell macroscòpic (de l‘acció) a través de les variables que millor reflexen la dinàmica de les interaccions entre els micro i els meso-components: els paràmetres d‘ordre o variables col.lectives.

 Resumen: El rendimiento en resistencia implica tanto procesos psicológicos como fisiológicos, pero no está nada claro como interactuan en diferentes tipos de esfuerzo y como determinan el agotaniento y el fallo. A pesar de la cantidad y calidad de los estudios de investigación, los enfoques reduccionistas no han podido identificar lugares o procesos responsables del punto de terminación inducido por la fatiga en ejercicios de resistencia. Como la resistencia depende de la interacción entre una gran cantidad de componentes sistémicos distribuidos a muchos niveles, es imposible deducir el comportamiento macroscópico (acción) de los procesos bioquímicos microscópicos. Por lo tanto, nuestro objetivo es estudiar la resistencia a nivel macroscópico (de la acción) a través de las variables que mejor reflejan la dinámica de las interacciones entre los micro y meso-componentes: los parámetros de orden o variables colectivas.

Papers:

Hristovski, R. & Balagué, N. (2010). Fatigue-induced spontaneous termination point -Nonequilibrium phase transitions and critical behavior in quasi-isometric exertion. Human Movement Science, 29, 483–493.

Hristovski, R., Venskaityte, E., Vainoras, A., Balagué, N. Vázquez, P. (2010). Constraints controlled metastable dynamics of exercise-induced psychobiological adaptation. Medicina,  46(7):447-53.

Balagué, N., Hristovski, R. y Aragonés, D. (2011). Rol de la intención en la fatiga inducida por el ejercicio. Aproximación no lineal. Revista de Psicologia del Deporte, 2, 505-521.

Balagué, N., Hristovski, R., Aragonés, D., Tenenbaum, G. (2012). Nonlinear model of attention focus during accumulated effort. Psychology of Sport and Exercise, 13, 591-597.

Aragonés, D., Balagué, N., Hristovski, R., Pol, R., & Tenenbaum, G. (2013). Fluctuating dynamics of perceived exertion in constant power exercise. Psychology of Sport and Exercise, 14, 796-803.

Balagué, N., Hristovski, R., Garcia, S., Aragonés, D., Razon, S. & Tenenbaum, G. (2014) Intentional Thought Dynamics during Exercise Performed until Volitional Exhaustion. Journal of Sport Sciences, 33, 1, 48-57.

Balagué, N., Aragonés, D., Hristovski, R., García, S., & Tenenbaum, G. (2014). Attention focus emerges spontaneously during progressive and maximal exercise. Revista de Psicología del Deporte, 1, 57-63.

Balagué, N., Hristovski, R., Vázquez, P., & Slapsinskaite, A. (2014). Psychobiology of endurance and exhaustion. A nonlinear integrative approach. Research in Physical Education, Sport & Health, 3(1), 3-11.

Balagué, N., Hristovski, R., Aguirre, C., García, S., Razon, S., Tenenbaum, G. Dynamics of Perceived Exertion in Constant Power Cycling: Time and Workload-dependent Thresholds. Research Quarterly for Sport and Exercise (in press)

García, S., Razon, S., Hristovski, R., Balagué, N., Tenenbaum, G. Dynamic Stability of Task-related Thoughts in Trained Runners. The Sport Psychology Journal (in press)

Slapsinskaite A, Hristovski  R,Razon  S, Balagué  N and Tenenbaum  G. Metastable Pain-Attention Dynamics during Incremental Exhaustive Exercise. Front. Psychol. 2017;7:2054. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02054 Available from: https://www.researchgate.net/publication/312105537_Metastable_Pain-Attention_Dynamics_during_Incremental_Exhaustive_Exercise
Slapsinskaite A, García S, Razon S, Balagué N, Hristovski R, Tenenbaum G. Cycling outdoors facilitates external thoughts and endurance. Psychol Sport Exerc [Internet]. 2016;27:78–84. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.08.002  Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1469029216300930
​Slapsinskaite A, Razon S, Balagué Serre N, Hristovski R, Tenenbaum G. Local Pain Dynamics during Constant Exhaustive Exercise. PLoS One [Internet]. 2015;10(9):e0137895. doi: http://dx.doi.org/10. 5061/dryad.f37d0  Available from: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0137895 

Book chapters:

Balagué, N. & Hristovski, R. (2010). Modelling physiological complexity. Dynamic integration of the neuromuscular system during quasi-static exercise performed until failure. A: J. Wiemeyer, A. Baca,  M. Lames (Eds.). Sportinformatik gestern, heute, morgen (pp. 163-171) . Hamburg: Feldhaus Verlag. ISBN 978-3-88020-548-2.

Balagué, N., Hristovski, R., Vainoras, A., Vazquez, P., Aragonés, D. (2013). Psychobiological integration during exercise. A: Davids, K., Hristovski, R., Araújo, D., Balagué, N., Button, C. Y Passos, P. (Eds.). Complex Systems in Sport  (pp. 82-102). London: Routledge.


 

-Títol: Creativitat i accions motores emergents a l’activitat física i l’esport. Aplicacions pràctiques en diferents poblacions

Investigador principal: Carlota Torrents

Financiat per: AGAUR

Colaboradors: INEFC- University of Lleida, St. Cyrius and Methodius University, Universidade de TraÂs-os-Montes e Alto Douro

Durada: 2014 – 2017

No. investigadors / membres del grup que participen en aquest projecte: Carlota Torrents, Ángel Ric, Natàlia Balagué, Lorena Torres i Mercè Mateu

Col.laboradors: Robert Hristovski, Jaime Sampaio, Bruno Gonçalves

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar l’emergència de conducta creativa en sistemes complexos esportius, especialment en situacions d’improvisació. Estem fent diferents estudis en esports col·lectius i dansa on modifiquem els constrenyiments de la tasca amb la finalitat de provocar l’aparició d’un comportament tècnic-tàctic específic, i també per analitzar les formes de millorar el comportament creatiu dels jugadors i / o ballarins.

Concretament s’estan realitzant els següents estudis:

  • Modificació del nombre de jugadors en jocs reduïts de futbol per avaluar l’emergència d’accions tècnic-tàctiques i la variabilitat del joc en funció d’aquest constrenyiment, en jugadors professionals i amateurs.
  • Modificació de constrenyiments diversos en situacions de 11×11 de futbol
  • Modificació de la instrucció en la dansa Contact Improvisation i en dansa contemporània improvisada per avaluar l’emergència d’habilitats concretes i la variabilitat de la dansa en funció d’aquestes instruccions, en ballarins i en no ballarins.

Fruit d’aquests estudis, s’han realitzat les següents publicacions:

–       Torrents, C., Ric, A. & Hristovski, R. (2015) Creativity and emergence of specific dance movements using instructional constraints. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 9, 65-74

Scroll to Top